Finance
Business Controller | D'Ieteren Auto | Bruxelles

Business Controller | D'Ieteren Auto | Bruxelles

A. Algemene taken voor Support BC

 1. Follow-up van de maandelijkse resultaten
 • Neemt actief deel aan de boekhoudafsluiting van zijn afdeling en bereidt de boekingen voor
 • Zorgt voor de interne / externe doorfacturering van centraal gemaakte kosten
 • Stelt de follow-upverslagen op
 • Analyseert de Y-1/B/F-variaties
 • Verantwoording tegenover de externe revisoren
 • Volgt de werkingskosten en de inkomsten van de afdeling
 • Zorgt voor de follow-up van de aan de verschillende projecten toegewezen budgetten en stelt de reserves daartoe samen
 • Ziet toe op de naleving van de boekhoudregels (IFRS) en de door de financiële directie opgelegde normen
 • Presentatie en commentaar voor de directeur en het managementcomité alsook voor de financiële directie

 1. Verantwoordelijk voor de budgettaire cyclus van zijn afdeling
 • Uitwerking van het budget
 • Uitwerking van de forecasts (3 officiële + ad hoc indien nodig)
 • Opstelling van het 5-jarenplan

  • Contactname met alle managers van de betrokken afdelingen onder zijn verantwoordelijkheid
  • Ziet toe op de naleving van de instructies van de begrotingseenheid
  • Naleving van de deadlines
  • Becommentarieert en presenteert de variaties voor de directeur en het managementcomité en de financiële directie

 1. Zorgt voor de boekhoudkundige / financiële organisatie van de afdeling teneinde de cijfers te kunnen verstrekken die het management in staat stellen om in ieder geval beslissingen te nemen
 • Bepaalt KPI’s
 • Berekent de impact van de beslissingen van het management
 • Follow-up van de ondertekeningsbevoegdheden en van de goede werking van de verschillende factuurgoedkeuringsworkflows

 1. Rol van business partner / sparring partner voor het management
 • Durft de voorstellen in vraag te stellen
 • Helpt bij de implementatie van de strategie van de afdeling/D Auto
 • Neemt actief deel aan het managementcomité van de afdeling

 1. Verantwoordelijk voor alle financiële, boekhoudkundige en fiscale aspecten voor zijn afdeling

A. Specifieke taken voor Support BC

 • HR:
  • Follow-up van de ELTIP- en PFA-reserves
  • Kennis van het loonkostenmechanisme (arbeider, bediende, RSZ, vakantiegeld,…)
 • Facilities:
  • Follow-up van de kosten
  • Zorgt voor de interne en externe doorfacturering indien nodig

C. Vereiste vaardigheden

Client and Market Focus

Identificeert de behoeften van de klant en komt eraan tegemoet

  • Toont zich luisterbereid en stelt bijkomende vragen om de eisen van de klant zo goed mogelijk te begrijpen, en neemt concrete initiatieven om een oplossing uit te werken die aan die eisen voldoet
  • Is in staat om op strategisch vlak mee te denken met de klanten en hen indien nodig te adviseren
  • Blijft op de hoogte van de technologische, economische, politieke ontwikkelingen,… die een impact zouden kunnen hebben op de business en de markt
  • Blijft alert voor het aanbod van de concurrentie en de markttendenzen
  • Heeft een goede kennis van de processen en de communicatiestroom van de organisatie en vergelijkt ze met andere organisaties teneinde de praktijken te verbeteren

Result Orientation

Zorgt voor de verwezenlijking van de doelstellingen

  • Werkt actieplannen uit, bepaalt KPI's, evalueert regelmatig en systematisch de vordering van de activiteiten om tot de verwachte resultaten te komen
  • Combineert zowel zijn doelstellingen als het dagelijks werk, de onvoorziene omstandigheden, en het beheer van het team
  • Lost problematische situaties op, omzeilt hindernissen en houdt de uitgezette koers aan
  • Legt de nodige energie en bereidheid aan de dag om de doelstellingen te verwezenlijken, en is in staat om initiatieven te nemen die nodig zijn om dat te doen
  • Zorgt voor een doorlopende communicatie over de follow-up van de resultaten op een proactieve en gestructureerde manier

Change & Innovation

Bevordert verandering en innovatie

  • Uit positieve kritiek op voorgestelde veranderingen
  • Onderneemt acties op eigen initiatief om verandering op gang te brengen
  • Draagt bij aan de realisatie binnen het team van een van hogerhand aanbevolen verandering en helpt de anderen positief om te gaan met de veranderingen, houdt rekening met hun weerstand en begeleidt hen
  • Denkt steeds 'out of the box', doorbreekt automatismen en stelt de bestaande procedures in vraag
  • Benadert een probleem vanuit een totaal nieuwe hoek, door te brainstormen met anderen, door deel te nemen aan pilootprojecten, enz.

Self-Leadership

Is zich bewust van de te verwerven vaardigheden om zijn inzetbaarheid te vergroten

  • Vraagt regelmatig feedback om meer inzicht te verwerven in zichzelf, zijn sterke kanten en aspecten van hemzelf die vatbaar zijn voor verbetering
  • Stelt zijn kennis en knowhow regelmatig in vraag teneinde ze te ontwikkelen
  • Heeft voor zichzelf een loopbaandoel bepaald
  • Werkt een plan voor persoonlijke ontwikkeling uit om zichzelf te verbeteren
  • Grijpt alle kansen om zijn loopbaan te ontwikkelen met beide handen (voorbeeld: neemt deel aan projecten, werkgroepen, enz.)

Collaborative spirit & Attitudes

Creëert synergie en samenwerking binnen zijn afdeling en tussen de afdelingen onderling

  • Structureert de uitwisselingen zo dat iedereen er iets uit kan halen
  • Zorgt voor een proactieve uitwisseling van de goede praktijken, de lessons learned om de heruitvinding van het wiel te voorkomen, gebruikt de expertise van de anderen zo goed mogelijk, geeft blijk van de wil om zijn kennis volkomen transparant de delen met andere entiteiten en andere personen
  • Faciliteert formele (werkgroepen) en informele uitwisselingsmomenten om toegevoegde waarde te creëren binnen de teams en het bedrijf
  • Gaat op zoek naar synergieën tussen de teams en draagt bij aan het ontstaan van een geest van samenwerking
  • Zorgt voor een actieve bijdrage aan de intensivering van de samenwerking tussen verschillende partijen van de organisatie

Communication & Impact

Verstrekt advies en brengt een vertrouwensrelatie tot stand

  • Komt geloofwaardig over, is zelfbewust en handelt zelfverzekerd
  • Geeft blijk van een expertise die naar waarde wordt geschat binnen de organisatie en door zijn ontvangende partijen
  • Onderhoudt dankzij zijn geloofwaardigheid goede relaties met zijn belangrijke partners
  • Durft op respectvolle wijze uit te komen voor zijn mening, zelfs als die mening indruist tegen die van de anderen
  • Zet de anderen aan hun mening te delen en luistert aandachtig naar hun ideeën en suggesties

Decisiveness

Neemt tactische beslissingen

  • Zorgt ervoor dat zijn beslissing berust op een volledige analyse, zelfs wanneer bepaalde informatie ontbreekt
  • Argumenteert de pertinentie van de gemaakte keuzen
  • Kan zich situeren binnen een kader dat zijn eigen verantwoordelijkheden te buiten gaat, begrijpt de belangen die er spelen en houdt er rekening mee bij het nemen beslissingen
  • Vertaalt de genomen beslissingen in een concreet actieplan
  • Raadpleegt de anderen en houdt rekening met hun advies bij het nemen van een beslissing

Stakeholder Management

Kent de stakeholders die een rechtstreekse invloed hebben op zijn afdeling

  • Is in staat een opsomming te maken van de interne en externe partijen en organisaties die een impact kunnen hebben op zijn afdeling
  • Identificeert de invloedrijke of belangrijke personen in elk van die organisaties
  • Weet networkingrelaties aan te knopen en te onderhouden met interessante personen in gelijkaardige organisaties
  • Kent de zwakke punten maar ook de sterke punten en de 'best practices' van de verschillende key actors
  • Neemt op korte termijn contact op met de juiste persoon om op adequate wijze tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende stakeholders

#LI-HCM1