IT
Business Analyst Retail ( New & Used Cars) | D'Ieteren Auto | Braine L'Alleud

Business Analyst Retail ( New & Used Cars) | D'Ieteren Auto | Braine L'Alleud

Business Analyst – Retail ( new & used cars)

Organisatie:

Hangt af van de Highway Manager Sales VN/VO, die rapporteert aan de Service Delivery Retail Manager.

Kan operationele richtlijnen geven aan een team van 1 tot 10 (interne en externe) personen, zonder er daarom een hiërarchische band mee te hebben.

Doel:

Vanuit businessoogpunt de follow-up coördineren van het onderhoud van de applicaties van de Highway Sales VN/VO (over de projectgrenzen heen) rekening houdend met de eisen (KPI’s, budget, middelen …).

Deze highway omvat de configuratietool voor de concessiehouders (OLIVIA 2), de expertise- en beheertool voor occasievoertuigen (eXpert2), en de tool voor de berekening van de commissies en de follow-up van de ComBo-bonussen.

De coherentie waarborgen tussen de lopende projecten voor deze applicaties en zorgen voor een optimale communicatie tussen de verschillende interveniënten.

Projecten met verschillende graden van complexiteit managen en eraan bijdragen: het goede verloop waarborgen van de projecten, rekening houdend met de termijnen, het budget en de scope, en zorgen voor een continue communicatie tussen en een doeltreffende coördinatie van de betrokkenen om te zorgen voor een kwaliteitsvolle levering en de aanvaarding van de geleverde producten door de klanten en end-users.

DIVERSE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Analyse en expertise:

 • Adviseert de business betreffende de bepaling van zijn behoeften en helpt hem zijn aanvraag te formuleren betreffende de toepassingen waar hij verantwoordelijk voor is, op basis van de expertise die hij bezit voor elk van de toepassingen
 • Ziet erop toe dat al de aanvragen van de business worden geregistreerd, gerangschikt qua prioriteit en gecentraliseerd via de bestaande handelscomités
 • Vergewist zich ervan dat hij de aanvraag en de behoeften van de klant goed begrepen heeft en daagt deze uit (wie, waarom, bestaande oplossing, planning), verifieert of ze gerechtvaardigd is en overeenstemt met de strategie en de doelstellingen van de organisatie en of ze een positieve ROI heeft; zorgt ervoor steeds kritisch, analytisch en creatief te zijn
 • Bepaalt samen met de business de KPI’s voor iedere aanvraag en becijfert de verwachte resultaten (ROI)
 • Zorgt voor een vereenvoudiging en verbetering van de complexe processen die samenhangen met zijn domein en documenteert ze
 • Bepaalt de schattingen/behoeften op het vlak van de teams (mandagen of capaciteit en budget) om de voorgestelde aanvragen/projecten tot een goed einde te brengen
 • Zorgt voor een optimale communicatie met zijn meerdere evenals met de (interne of externe) betrokken partners en met de instanties die betrokken zijn bij de verschillende projecten/aanvragen
 • Zorgt voor de helpdesk op het laatste niveau (analyse van de functionele problemen, implementatie van duurzame oplossingen en eventuele verzameling van change requests die via dit kanaal gaan)
 • Houdt de documentatie up-to-date (bv. handleidingen voor gebruikers)

Projectmanagement binnen de domeinen onder zijn verantwoordelijkheid:

 • Valideert, verleent prioriteit aan en verdedigt ieder projectdossier (coherentie/pertinentie, financieel belang, toegevoegde waarde) binnen zijn domein
 • Leidt het project in zijn verschillende fasen (opstart, design, testing, implementatie, evaluatie, overdracht van het project …)
 • Superviseert de opstelling en de validering van het bestek, verleent zijn hulp of zorgt indien nodig zelf voor de opstelling en analyse ervan
 • Ziet toe op de kwaliteit (inhoud en vorm) van de “projectdocumenten” (bestek, technische analyse, functionele analyse …) tijdens het volledige verloop van het project
 • Helpt mee bij het identificeren van de optimale oplossingen overeenkomstig de behoeften van de business alsook zijn eisen (timing, budget …) door met name het netwerk van externe partners te activeren (request for proposals)
 • Ziet er gedurende het volledige project op toe dat de scope (business requirements, bestek), de kosten, de timing voldoen aan de gevalideerde instructies
 • Rapporteert de ondervonden moeilijkheden (gebrek aan middelen, blokkeringen, overlap, samenwerkingsproblemen, technische/IT-problemen …) en de afwijkingen inzake scope, kosten, timing aan zijn management en stelt oplossingen voor
 • Beschrijft en documenteert de in de loop van het project ontwikkelde business processes (‘as is’ en ‘to be’) in de ARIS-tool
 • Zorgt voor de overdracht na de invoering/implementatie (HAND OVER)
 • Ziet in samenwerking met de verantwoordelijke personen toe op de aanvaarding door de gebruikers van de geïmplementeerde nieuwe tools, procedures, software …

Reporting/communicatie:

 • Brengt regelmatig verslag uit over de vorderingsstatus van de projecten bij zijn directie, de verschillende raden en bij de eindgebruikers/klanten

Zelfstandigheid:

 • Werkt zelfstandig bij het analyseren van de behoeften van de business, bij het opmaken van de ad hoc-documenten, bij het maken van zijn schattingen en bij de follow-up van het budget en de timing tijdens de projecten en het onderhoud
 • Is gebonden aan de vastgelegde budgetten, aan de doelstellingen van de groep, de merken en de fabriek, aan de standaarden en goede praktijken inzake projectmanagement (PMO)
 • Doet een beroep op de verantwoordelijke in geval van een begrotingsoverschrijding of belangrijke financiële gevolgen, in geval van vertraging, of in geval van een blokkering op de projecten (begroting, planning, middelen)

Kennis/ervaring:

 • Masterkennisniveau of een equivalent niveau door ervaring
 • Uitgebreide beroepservaring (minimaal 3 jaar)
 • Grondige kennis van de specifieke applicaties; is in staat om nieuwe applicaties/technologieën snel aan te leren en te beheersen
 • Kennis op het vlak van projectmanagement
 • Kennis van de structuur en de (werk)procedures en de interne operationele stromen van de organisatie
 • Oplossingsgericht, goed analytisch vermogen, kritische/logische geest
 • Kennis op het vlak van people management; beschikt over een goede teamspirit
 • Is communicatief, assertief, en neemt een stelling in
 • Goede kennis van het Frans/Nederlands (mondeling/schriftelijk) en kennis van het Engels (mondeling/schriftelijk)

#LI-HCM1